Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Príbovce uverejňuje zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Kandidáti pre voľby starostu obce
Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Obecné zastupiteľstvo utvorilo pre voľby do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod, v ktorom je volených 7 poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018 - 2022 zodpovedajúci plnému úväzku.

Obec Príbovce mala k 1. augustu 2018 prihlásených na trvalý pobyt 1106 obyvateľov.

Podľa § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľku miestnej velebnej komisie v obci Príbovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 menovaná Ivana Galbavá, sídlo: Obecný úrad v Príbovciach, Príbovce 184, 038 42, tel.: 043/4294218, 0918 878 194, e-mail: ocu@obecpribovce.sk.

Podmienky práva voliť a práva byť volený
Oznámenie o preberaní kandidátnych listín
Oznámenie adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volednej komisieOznámenie zámeru

Obec Príbovce oznamuje zámer prenajať pozemok v katastrálnom území Príbovce, parcela registra „C“ č. 458/15, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 213 m2, evidovaná Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 439, Milene Peckovej, bytom J. Barča Ivana 5, 036 01 Martin, vlastníčke stavby – druh stavby budova pre obchod a služby, so súp. číslom 164 – a spevnených plôch, ktoré sú umiestnené na predmetnom pozemku, na dobu určitú – 20 rokov od schválenia nájmu obecným zastupiteľstvom, za nájomné 60 € ročne za celý predmet nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je uskutočnenie rozvoja občianskej vybavenosti v obci.Oznámenie o vybavení petície

Obci Príbovce bola 21. februára 2018 doručená petícia, ktorou osoby podporujúce petíciu žiadajú opílenie stromov na území cintorína v Príbovciach.

Vybavenie petícieRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieSPRÁVY / OZNAMY

Prieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovKalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce vydala v poradí deviaty príbovský kalendár. Tentoraz zobrazuje scenérie z okolia Príboviec.

Kalendár 2018SMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2018