Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Odpady

Oznámenie výšky poplatku za odpadyOchrana osobných údajov

Informačná povinnosťNávrh plánu kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór obce Príbovce predkladá návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.

NávrhVýsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb na funkciu starostu obce
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstvaOznámenie o vybavení petície

Obci Príbovce bola 21. februára 2018 doručená petícia, ktorou osoby podporujúce petíciu žiadajú opílenie stromov na území cintorína v Príbovciach.

Vybavenie petícieRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieSPRÁVY / OZNAMY

Výzva

Výzva na dotáciu rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt na rok 2019

 Výzva
 Hodnotiace kritériáVýzva

Výzva na dotáciu rozvoja a športu na rok 2019

 Výzva
 Hodnotiace kritériáVerejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 23.4.2019 o 13:00 na Obecnom úrade Príbovce.

 OznámenieAdresa na doručenie oznámenia

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 OznámenieZápis do prvého ročníka ZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Benice 96 pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka.

 PozvánkaOznam o odvoze biologického odpadu

Odvoz biologického odpadu bude prebiehať od 05. apríla 2019.


1. Miesto pre knižnicu

Knižnica v našej obci sa v súťaži Knižnica roka 2018 umiestnila na 1. mieste.

 DiplomPrieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovSMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2019