Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Príbovce oznamuje občanom, že v utorok 12. decembra 2017 o 18:00 h. sa v hasičskej zbrojnici (zasadacia miestnosť, 1. poschodie), Príbovce 174, uskutoční verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Príbovciach.

Návrh programu:
1. Informácia o priebehu obstarávania územného plánu
2. Informácia hlavného kontrolóra o ukončených následných finančných kontrolách
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Príbovce, za školský rok 2016/2017
4. Rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa rozpočet na rok 2017
5. Rozpočet na rok 2018, informatívny rozpočet na roky 2019, 2020
6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018
7. Dodatok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch
8. Dodatok č. 4 všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
10. DiskusiaNávrh všeobecne záväzného nariadenia

Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Príbovce.

Do 10:00 h. 8. decembra 2017 plynie lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh nariadeniaNávrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia

Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o odpadoch, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

Do 10:00 h. 8. decembra 2017 plynie lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh dodatku nariadeniaNávrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia

Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva návrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa ustanovujú podrobnosti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Do 10:00 h. 8. decembra 2017 plynie lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh dodatku nariadeniaNávrh rozpočtu

Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh rozpočtu na rok 2018 a informatívneho ropzpočtu na roky 2019, 2020.

Do 10:00 h. 8. decembra 2017 plynie lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Príbovciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh rozpočtuRozsah hodnotenia

Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Príbovce" na životné prostredie.

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 21.12.2017 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin.

Rozsah hodnoteniaVýsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Obec Príbovce oznamuje výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja konaných v sobotu 4. novembra 2017 v obci Príbovce.

Súhrnné informácie
Výsledky volieb kandidátov na predsedu ŽSK
Výsledky volieb kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSKVoľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na kratší úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením),
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach. Termín nástupu ihneď.Voľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na plný úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach do 30. novembra 2017. Termín nástupu 1. január 2018.SPRÁVY / OZNAMY

Výzva na spoluprácu - kalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce má zámer vytvoriť kalendár na rok 2018 s tematikou zameranou na prostredie obce. Kalendár bude dvojtýždenný, pričom na každej strane (spolu 26 strán) bude fotografia z územia obce alebo na územie obec a meno a priezvisko osoby, ktorá fotografiu poskytla.

Obec Príbovce hľadá záujemcov o spolupodieľanie sa na tvorbe ka-lendára poskytnutím fotografie z územia obce alebo na územie obce. Záujemcovia o spoluprácu môžu svoje fotografie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach do 27. októbra 2017.Obnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnovu verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 7/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 83 215,29 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastSMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2017