Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Obec Príbovce oznamuje výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja konaných v sobotu 4. novembra 2017 v obci Príbovce.

Súhrnné informácie
Výsledky volieb kandidátov na predsedu ŽSK
Výsledky volieb kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSKVerejná vyhláška - oznámenie začatia obstarávania územného plánu obce

Obec Príbovce ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 19b zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) týmto oznamuje začarie obstarávania „Územného plánu obce Príbovce“ (ďalej len ÚPN-O). Riešeným územím je územie obce Príbovce vymedzené katastrálnymi hranicami. Mierky hlavných výkresov sú 1:10000 (katastrálne územie obce) a 1:2000 (zastavané územie obce).

Svoje podnety a námety na riešenie ÚPN-O, ako aj zámery využitia pozemkov, rozvojové a investičné zámery na území obce doručte v písomnej forme na Obecný úrad Príbovce, adresa: Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce), alebo zašlite e-mailom na adresu ocu@obecpribovce.sk alebo starosta@obecpribovce.sk, v predĺženom termíne, najneskôr do 15. novembra 2017. V liste prosíme uviesť vaše kontaktné údaje - meno, adresu, telefón a e-mail.

Mapa obce k zakresleniu námetovVoľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na kratší úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením),
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach. Termín nástupu ihneď.Voľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na plný úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach do 30. novembra 2017. Termín nástupu 1. január 2018.SPRÁVY / OZNAMY

Výzva na spoluprácu - kalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce má zámer vytvoriť kalendár na rok 2018 s tematikou zameranou na prostredie obce. Kalendár bude dvojtýždenný, pričom na každej strane (spolu 26 strán) bude fotografia z územia obce alebo na územie obec a meno a priezvisko osoby, ktorá fotografiu poskytla.

Obec Príbovce hľadá záujemcov o spolupodieľanie sa na tvorbe ka-lendára poskytnutím fotografie z územia obce alebo na územie obce. Záujemcovia o spoluprácu môžu svoje fotografie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach do 27. októbra 2017.Zmluvné centrá voľného času

Obec Príbovce schválila príspevok na záujmovú činnosť detí v centrách voľného času v školskom roku 2017/2018, pre deti vo veku od 5 do 15 rokov vrátane s trvalým pobytom na území obce k 1. septembru 2017, vo výške 20 € / dieťa.
Príspevok je poskytovaný centrám voľného času alebo ich zriaďovateľom na základe predloženia poukazov vydaných obcou. Obec vydáva a doručuje poukazy rodičom alebo zákonným zástupcom detí, ktorým vznikol nárok na príspevok. Vyplnený poukaz rodičia alebo zákonní zástupcovia detí odovzdávajú zmluvnému centru voľného času pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na záujmovú činnosť v centre voľného času. Poukaz môže byť uplatnený najneskôr do 15. novembra 2017.


ZMLUVNÉ CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

Súkromné centrum voľného času ABC
Košťany nad Turcom č. 171, 038 41 Košťany nad Turcom
Zriaďovateľ: ABC MARTIN, o.z., Košťany nad Turcom č. 150, 038 41 Košťany nad Turcom

Centrum voľného času Kamarát
Ul. A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
Zriaďovateľ: Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin


V prípade záujmu o uplatnenie poukazu v nezmluvnom centre voľného času kontaktujte Obecný úrad v Príbovciach osobne, telefonicky (043/4294218, 0918878194) alebo e-mailom (ocu@obecpribovce.sk).Kalendár - Príbovce 2017

Obec Príbovce vydala v poradí ôsmy príbovský kalendár. Tentoraz predstavuje osobnosti Príboviec.

Kalendár 2017Výzva na pripojenie sa k verejnej kanalizácii

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obciach Valča, Príbovce, Benice a Rakovo na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo" v termíne do 31. decembra 2016.

VýzvaObnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnovu verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 7/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 83 215,29 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastSMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2017