Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. júna 2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z.z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Podmienky práva voliť a práva byť volenýSPRÁVY / OZNAMY

Zmluvné centrá voľného času

Obec Príbovce schválila príspevok na záujmovú činnosť detí v centrách voľného času v školskom roku 2017/2018, pre deti vo veku od 5 do 15 rokov vrátane s trvalým pobytom na území obce k 1. septembru 2017, vo výške 20 € / dieťa.
Príspevok je poskytovaný centrám voľného času alebo ich zriaďovateľom na základe predloženia poukazov vydaných obcou. Obec vydáva a doručuje poukazy rodičom alebo zákonným zástupcom detí, ktorým vznikol nárok na príspevok. Vyplnený poukaz rodičia alebo zákonní zástupcovia detí odovzdávajú zmluvnému centru voľného času pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na záujmovú činnosť v centre voľného času. Poukaz môže byť uplatnený najneskôr do 15. novembra 2017.


ZMLUVNÉ CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

Súkromné centrum voľného času ABC
Košťany nad Turcom č. 171, 038 41 Košťany nad Turcom
Zriaďovateľ: ABC MARTIN, o.z., Košťany nad Turcom č. 150, 038 41 Košťany nad Turcom

Centrum voľného času Kamarát
Ul. A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
Zriaďovateľ: Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin


V prípade záujmu o uplatnenie poukazu v nezmluvnom centre voľného času kontaktujte Obecný úrad v Príbovciach osobne, telefonicky (043/4294218, 0918878194) alebo e-mailom (ocu@obecpribovce.sk).Kalendár - Príbovce 2017

Obec Príbovce vydala v poradí ôsmy príbovský kalendár. Tentoraz predstavuje osobnosti Príboviec.

Kalendár 2017Výzva na pripojenie sa k verejnej kanalizácii

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obciach Valča, Príbovce, Benice a Rakovo na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo" v termíne do 31. decembra 2016.

VýzvaObnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnova verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 12/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 87 937,70 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastSMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2015