Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Príbovce oznamuje občanom, že v pondelok 10. decembra 2018 o 18:00 h. sa v hasičskej zbrojnici (zasadacia miestnosť, 1. poschodie), Príbovce 174, uskutoční verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Príbovciach.

Návrh programu:
1. Rozpočtové opatrenie č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa rozpočet na rok 2018
2. Rozpočet na rok 2019, informatívny rozpočet na roky 2020, 2021Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Príbovce oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.

Občianske združenia môžu potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v týchto správnych konaniach do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia.

Oznámenie
Návrh rozpočtu

Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh rozpočtu na rok 2019 a informatívneho ropzpočtu na roky 2020, 2021.

Do 8:00 h. 6. decembra 2018 plynie lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Príbovciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh rozpočtuNávrh plánu kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór obce Príbovce predkladá návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.

NávrhVýsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb na funkciu starostu obce
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstvaOznámenie o vybavení petície

Obci Príbovce bola 21. februára 2018 doručená petícia, ktorou osoby podporujúce petíciu žiadajú opílenie stromov na území cintorína v Príbovciach.

Vybavenie petícieRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieSPRÁVY / OZNAMY

Prieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovKalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce vydala v poradí deviaty príbovský kalendár. Tentoraz zobrazuje scenérie z okolia Príboviec.

Kalendár 2018SMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2018