Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Obec Príbovce oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.

Občianske združenia môžu potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v týchto správnych konaniach do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia.

Oznámenie - COOP Jednota
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 č. 1/2018 Rozvoj telovýchovy a športu

Obec Príbovce vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu všeobecne prospešných služieb a/alebo vykonanie všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti rozvoja telovýchovy a športu.

Žiadosti o poskytnutie dotácií sa doručujú na Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce do 21. marca 2018 do 12:00 h.

Výzva č. 1/2018
Hodnotiace kritéria
Formulár žiadostiVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 č. 2/2018 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Obec Príbovce vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu všeobecne prospešných služieb a/alebo vykonanie všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt.

Žiadosti o poskytnutie dotácií sa doručujú na Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce do 21. marca 2018 do 12:00 h.

Výzva č. 2/2018
Hodnotiace kritéria
Formulár žiadostiRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieVoľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na kratší úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením),
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach. Termín nástupu ihneď.SPRÁVY / OZNAMY

Občiansky výber rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočňuje hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Hlasovať môže osoba po dovŕšení 18 rokov (k 21. marcu 2018) s trvalým pobytom na území obce Príbovce. Hlasovanie je možné uskutočniť prostredníctvom tlačených hlasovacích lístkov doručených do domácností alebo elektronicky. Pri elektronickom hlasovaní je potrebné do formulára uviesť číslo hlasovacieho lístka z doručeného tlačeného hlasovacieho lístka. V prípade použitia iného čísla nebude hlasovanie platné. V prípade viacnásobného použitia toho istého čísla hlasovacieho lístka bude platné len prvé hlasovanie. V prípade hlasovania prostredníctvom tlačeného hlasovacieho lístka a zároveň elektronického hlasovania, s tým istým číslom hlasovacieho lístka, bude platiť hlasovanie prostredníctvom tlačeného hlasovacieho lístka. Hlasuje sa označením jednej z troch možností stanovených obecným zastupiteľstvom, najneskôr do 21. marca 2018 o 17:00 h. Údaje uvedené na hlasovacích lístkoch budú použité výlučne za účelom spracovania výsledkov hlasovania Obcou Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce - určenia poradia projektov na realizáciu. Informácia o hlasovaní jednotlivých osôb nebude zverejnená.

Elektronický hlasovací formulár
Popis projektovValné zhromaždenie OZ Nádej človeka

Občianske združenie Nádej človeka so sídlom v Príbovciach pozýva svojich členov i záujemcov o členstvo v združení na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10. marca 2018 o 15:00 h. v Obecnom dome v Príbovciach (Príbovce 184).

PozvánkaKalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce vydala v poradí deviaty príbovský kalendár. Tentoraz zobrazuje scenérie z okolia Príboviec.

Kalendár 2018SMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2018