Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Príbovce oznamuje občanom, že v utorok 19. júna 2018 o 18.00 hod. sa v hasičskej zbrojnici (zasadacia miestnosť, 1. poschodie), Príbovce 174, uskutoční verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Príbovciach.

Návrh programu:
1. Predaj pozemku parc. C-KN č. 458/16, k. ú. Príbovce
2. Nájom pozemku parc. C-KN č. 458/15, k. ú. Príbovce a zriadenie vecného bremena na prenajímanom pozemku v prospech nájomcu
3. Rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa rozpočet na rok 2018
4. Žiadosť o zaradenie realizácie stavby „Príbovce – Nové Príbovce, vodovod a kanalizácia“ do investičného plánu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin na rok 2018
5. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022
6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022
7. Príspevok na záujmovú činnosť detí v centrách voľného času
8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 č. 3/2018 Rozvoj vedy a vzdelania
9. Záverečný účet obce za rok 2017
10. Informácia hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/17 a 2/17
11. Rôzne
12. DiskusiaVerejná vyhláška - upovedomenie

Obec Príbovce upovedomuje o odvolaní Ing. Štefana Prevednára, bytom Príbovce č. 327, proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby "10529-Príbovce-Za Rebrovci: Rozšírenie NNK".

UpovedomenieNávrh záverečného účtu

Obec Príbovce vydáva návrh záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2017.

Do 10:00 h. 15. júna 2018 plynie lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Príbovciach. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh záverečného účtuOznámenie o vybavení petície

Obci Príbovce bola 21. februára 2018 doručená petícia, ktorou osoby podporujúce petíciu žiadajú opílenie stromov na území cintorína v Príbovciach.

Vybavenie petícieRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieVoľné pracovné miesto

Obec Príbovce hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka Materskej školy, Príbovce na dobu určitú na kratší úväzok.

Minimálne požiadavky na uchádzačov o prácu:
- kvalifikačné predpoklady - príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením),
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk,
- znalosť školskej legislatívy,
- zdravotná spôsobilosť.

Náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície zahŕňa najmä:
- výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa/ky materskej školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť.

Žiadosti o zamestnanie môžu uchádzači o zamestnanie doručiť na Obecný úrad v Príbovciach. Termín nástupu ihneď.SPRÁVY / OZNAMY

Prieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovKalendár - Príbovce 2018

Obec Príbovce vydala v poradí deviaty príbovský kalendár. Tentoraz zobrazuje scenérie z okolia Príboviec.

Kalendár 2018SMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2018