Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
HLAVNÝ KONTROLÓR

Ing. Ľudovít Smik


e-mail: ludo.smik@gmail.com


Ľudovít Smik je hlavným kontrolórom obce Príbovce druhé funkčné obdobie. V prvom funkčné obdobie vykonával kontrolnú činnosť od 13. februára 2008 do 12. februára 2014. Na druhé funčné obdobie, trvajúce od 11. februára 2014 do 10. februára 2020, bol zvolený obecným zastupiteľstvom 4. februára 2014.

Ľudovít Smik je zároveň kontrolórom mesta Martin a hlavným kontrolórom obce Blatnica.
 

INFORMÁCIE O UKONČENÝCH NÁSLEDNÝCH FINANČNÝCH KONTROLÁCH

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.Hlavný kontrolór vykonal v roku 2015 nasledovné kontroly:

Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 05 – Ochrana životného prostredia

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/15Kontrola príjmovej časti rozpočtu v položke 133 013 – Dane za špecifické služby – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/15Hlavný kontrolór vykonal v roku 2014 nasledovné kontroly:

Kontrola čerpania finančných prostriedkov na predškolskú výchovu v položke rozpočtu BV 09.1.1.1 a na školskú jedáleň v položke rozpočtu BV 09.6.0.1

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/14Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 01.1.1.6 – Všeobecné verejné služby

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/14Kontrola postupu obecného úradu pri vyrubovaní a správe daní z nehnuteľností

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/14Kontrola kapitálových príjmov a výdavkov

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/14Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 06 - Bývanie a občianska vybavenosť

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/14Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s nehnuteľným majetkom obce

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/14Hlavný kontrolór vykonal v roku 2013 nasledovné kontroly:

Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/13Kontrola príjmovej časti rozpočtu v položke 220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/13Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 08 – Rekreácia kultúra a náboženstvo

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/13Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 05 – Ochrana životného prostredia

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/13Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 01.1.1.6 – Všeobecné verejné služby

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/13 
 
Obec Príbovce 2015