Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 1/2017


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
Požiarny poriadok obce


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravuje organizácia ochrany pred požiarmi v obci Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2017
Dodatok č. 1 VZN č. 2/2017


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 3/2017


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Pôvodné znenie VZN č. 1/2015


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o odpadoch


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2015
Dodatok č. 1 VZN č. 2/2015


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 3/2015


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014
o odpadoch


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností.

Pôvodné znenie VZN č. 1/2014


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú obmedzujúce podmienky podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území obce.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2014


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2014


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Príbovce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad.

Pôvodné znenie VZN č. 3/2014


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 4/2014


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia prevádzkovanými právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie na území obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 5/2014


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôba fyzických osôb – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorého objekt môže byť postihnutý povodňou.

Pôvodné znenie VZN č. 1/2012

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôla školských zariadení na rok 2012


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Príbovce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2012


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podrobnosti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pôvodné znenie VZN č. 3/2012
Dodatok č. 1 VZN č. 3/2012
Dodatok č. 2 VZN č. 3/2012
Dodatok č. 3 VZN č. 3/2012
Dodatok č. 4 VZN č. 3/2012


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach


Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zriadených na území obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2011


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 3/2011
Dodatok č. 1 VZN č. 3/2011
Dodatok č. 2 VZN č. 3/2011


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 4/2011


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 5/2011


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky určenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia prevádzkovanými právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie na území obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010
o vedení obecnej kroniky


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky vedenia kroniky obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 3/2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010
o prevádzkovaní pohrebiska (prevádzkový poriadok pohrebiska)


Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, oprávnených osôb, poskytovateľov služieb súvisiacich s pohrebníctvom a návštevníkov pohrebiska.

Pôvodné znenie VZN č. 4/2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010
o niektorých podmienkach držania psov


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov na území obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 5/2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010
o umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov informácií


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Príbovce.

Pôvodné znenie VZN č. 6/2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008
o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb


Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Príbovce pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje na žiadosť občana o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby.

Pôvodné znenie VZN č. 2/2008
Dodatok č. 1 VZN č. 2/2008

 
 
Obec Príbovce 2018