Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 22. februára 2011Uznesenie 1/2011 Program zasadnutia
Uznesenie 2/2011 Návrhová komisia
Uznesenie 3/2011 Poverenie sobášiacich
Uznesenie 4/2011 Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie 5/2011 Zriadenie zboru pre občianske záležitosti
Uznesenie 6/2011 Poverenie zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie 7/2011 Činnosť hlavného kontrolóra
 
Uznesenia prijaté 12. apríla 2011Uznesenie 8/2011 Návrhová komisia
Uznesenie 9/2011 Program zasadnutia
Uznesenie 10/2011 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Uznesenie 11/2011 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Uznesenie 12/2011 Poverenie vedením obecnej kroniky
Uznesenie 13/2011 Zámer predať pozemky
Uznesenie 14/2011 Dotácia z rozpočtu obce
Uznesenie 15/2011 Ukončenie nájmu nehnuteľností
Uznesenie 16/2011 Zmena pasportu dopravného značenia
Uznesenie 17/2011 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 28. júna 2011Uznesenie 18/2011 Návrhová komisia
Uznesenie 19/2011 Program zasadnutia
Uznesenie 20/2011 Záverečný účet
Uznesenie 21/2011 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 22/2011 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 23/2011 Plat starostu
Uznesenie 24/2011 Predaj pozemkov
Uznesenie 25/2011 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 13. septembra 2011Uznesenie 26/2011 Návrhová komisia
Uznesenie 27/2011 Program zasadnutia
Uznesenie 28/2011 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v školách a školských zariadeniach
Uznesenie 29/2011 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 30/2011 Žiadosť o finančný príspevok na projekt "Zberný dvor oodelených zložiek komunálnych odpadov"
Uznesenie 31/2011 Žiadosť o finančný príspevok na mikroprojekt "Posilňujeme cykloturistickú atraktivitu obce"
Uznesenie 32/2011 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 33/2011 Informácia o vyradení kníh z knižného fondu obecnej knižnice
Uznesenie 34/2011 Premenovanie železničnej stanice "Príbovce - Rakovo"
Uznesenie 35/2011 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 18. októbra 2011Uznesenie 36/2011 Návrhová komisia
Uznesenie 37/2011 Program zasadnutia
Uznesenie 38/2011 Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku
Uznesenie 39/2011 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
Uznesenie 40/2011 Poskytnutie dotácii
Uznesenie 41/2011 Zhotovenie centrálneho kúrenia na obecnom úrade
 
Uznesenia prijaté 16. decembra 2011Uznesenie 42/2011 Návrhová komisia
Uznesenie 43/2011 Program zasadnutia
Uznesenie 44/2011 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 45/2011 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 46/2011 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 47/2011 VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 48/2011 VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
Uznesenie 49/2011 Dodatok č. 3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie 50/2011 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 51/2011 Jednorazový finančný príspevok
Uznesenie 52/2011 Rozpočet
Uznesenie 53/2011 Zrušenie VZN zásady o podmienkach poskytovania finančných výpomocí v náhlej núdzi občanom
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
Obec Príbovce 2018