Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 14. februára 2012Uznesenie 1/2012 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2012 Program zasadnutia
Uznesenie 3/2012 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 4/2012 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 5/2012 Dodatok č. 1 VZN o výške príspevku v školách a školských zariadeniach
Uznesenie 6/2012 Správa o preskúmaní územného plánu
Uznesenie 7/2012 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 8/2012 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 9/2012 Plnenie predchádzajúcich uznesení
 
Uznesenia prijaté 14. mája 2012Uznesenie 10/2012 Návrhová komisia
Uznesenie 11/2012 Program zasadnutia
Uznesenie 12/2012 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 13/2012 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 14/2012 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 15/2012 Rozvojové programy na prefinancovanie z prostriedkov Fondu národného majetku SR
Uznesenie 16/2012 Predaj pozemku
Uznesenie 17/2012 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 18/2012 Cenové ponuky
 
Uznesenia prijaté 26. júna 2012Uznesenie 19/2012 Návrhová komisia
Uznesenie 20/2012 Program zasadnutia
Uznesenie 21/2012 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 22/2012 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 23/2012 Plat starostu
Uznesenie 24/2012 Prenájom nehnuteľností
Uznesenie 25/2012 Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v materskej škole
Uznesenie 26/2012 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 25. septembra 2012Uznesenie 27/2012 Návrhová komisia
Uznesenie 28/2012 Program zasadnutia
Uznesenie 29/2012 VZN o povodňových plánoch záchranných prác PO a FO - podnikateľov
Uznesenie 30/2012 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Uznesenie 31/2012 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 32/2012 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 33/2012 Jednorazový finančný príspevok
Uznesenie 34/2012 Zámer predať nehnuteľnosť
Uznesenie 35/2012 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 13. decembra 2012Uznesenie 36/2012 Návrhová komisia
Uznesenie 37/2012 Program zasadnutia
Uznesenie 38/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Príbovce
Uznesenie 39/2012 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 40/2012 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 41/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie 42/2012 Rozpočet
Uznesenie 43/2012 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 44/2012 Zámer predať nehnuteľnosť
Uznesenie 45/2012 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 46/2012 Odpísanie pohľadáviek
Uznesenie 47/2012 Plnenie uznesení
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
Obec Príbovce 2018