Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 12. februára 2013Uznesenie 1/2013 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2013 Program zasadnutia
Uznesenie 3/2013 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 4/2013 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 5/2013 Predaj pozemku
Uznesenie 6/2013 Predaj pozemku
Uznesenie 7/2013 Odvolanie kronikára
Uznesenie 8/2013 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 16. apríla 2013Uznesenie 9/2013 Návrhová komisia
Uznesenie 10/2013 Program zasadnutia
Uznesenie 11/2013 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 12/2013 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 13/2013 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 14/2013 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 7. mája 2013Uznesenie 15/2013 Návrhová komisia
Uznesenie 16/2013 Program zasadnutia
Uznesenie 17/2013 Členstvo v občianskom združení Partnerstvo pre MAS Turiec
Uznesenie 18/2013 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 19/2013 Zhotovenie protipovodňovej hrádze
Uznesenie 20/2013 Výpoveď zmluvy o nájme časti stavby
Uznesenie 21/2013 Zámer prenajať časť stavby
Uznesenie 22/2013 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 2. júla 2013Uznesenie 23/2013 Návrhová komisia
Uznesenie 24/2013 Program zasadnutia
Uznesenie 25/2013 Záverečný účet obce
Uznesenie 26/2013 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 27/2013 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 28/2013 Prenájom časti stavby
Uznesenie 29/2013 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 30/2013 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 31/2013 Plat starostu
Uznesenie 32/2013 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 22. októbra 2013Uznesenie 33/2013 Návrhová komisia
Uznesenie 34/2013 Program zasadnutia
Uznesenie 35/2013 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 36/2013 Rozvojové programy na prefinancovanie z prostriedkov Fondu národného majetku SR
Uznesenie 37/2013 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 38/2013 Delegovanie zástupcu obce do rady školy
Uznesenie 39/2013 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 10. decembra 2013Uznesenie 40/2013 Návrhová komisia
Uznesenie 41/2013 Program zasadnutia
Uznesenie 42/2013 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 43/2013 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 44/2013 Rozpočet
Uznesenie 45/2013 Dodatok č. 1 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie 46/2013 Dodatok č. 2 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach
Uznesenie 47/2013 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 48/2013 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Uznesenie 49/2013 Plnenie uznesení
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
Obec Príbovce 2018