Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 4. februára 2014

Uznesenie 1/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2014 Program zasadnutia
Uznesenie 3/2014 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 4/2014 Voľba hlavného kontrolóra
Uznesenie 5/2014 VZN o odpadoch
Uznesenie 6/2014 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 7/2014 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 8/2014 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 9/2014 Uznanie Dobrovoľnému hasičskému zboru v Príboviach
Uznesenie 10/2014 Obstaranie dodávateľa zemného plynu
Uznesenie 11/2014 Pripomienky občanov
Uznesenie 12/2014 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 30. apríla 2014Uznesenie 13/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 14/2014 Program zasadnutia
Uznesenie 15/2014 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 16/2014 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 17/2014 Prijatie finančného príspevku na výstavbu dopravného ihriska
Uznesenie 18/2014 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 24. júna 2014Uznesenie 19/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 20/2014 Program zasadnutia
Uznesenie 21/2014 Záverečný účet obce
Uznesenie 22/2014 VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Uznesenie 23/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2014
Uznesenie 24/2014 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 25/2014 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 26/2014 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 27/2014 Prenájom časti stavby
Uznesenie 28/2014 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 12. augusta 2014Uznesenie 29/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 30/2014 Program zasadnutia
Uznesenie 31/2014 Výročná správa
Uznesenie 32/2014 Plat starostu
Uznesenie 33/2014 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2014-2018
Uznesenie 34/2014 Utvorenie volebných obvodov pre voľby do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018
Uznesenie 35/2014 Výzva Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii
Uznesenie 36/2014 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 6. novembra 2014Uznesenie 37/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 38/2014 Program zasadnutia
Uznesenie 39/2014 Rozpočet
Uznesenie 40/2014 Dodatok č. 2 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie 41/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015
Uznesenie 42/2014 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Uznesenie 43/2014 Preskúmanie územného plánu
Uznesenie 44/2014 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
Uznesenie 45/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Príbovce, za školský rok 2013/2014
Uznesenie 46/2014 Zámer prenajať časť stavby v Príbovciach so súp. číslom 206
Uznesenie 47/2014 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Sučanoch
Uznesenie 48/2014 Žiadosť o stanovisko k zámeru "Internet a digitálna televízia v obci Príbovce"
Uznesenie 49/2014 Žiadosti o odkúpenie prebytočného majetku
Uznesenie 50/2014 Informácia o priebehu verejného obsatrávania na zhotovenie stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo" a o podaní žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu
Uznesenie 51/2014 Plnenie predchádzajúcich uznesení
 
Uznesenia prijaté 3. decembra 2014Uznesenie 52/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 53/2014 Program zasadnutia
Uznesenie 54/2014 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 55/2014 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie 56/2014 Zrušenie komisií
Uznesenie 57/2014 Plnenie uznesení
 
Uznesenia prijaté 4. decembra 2014Uznesenie 58/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 59/2014 Mandátová komisia
Uznesenie 60/2014 Návrhová komisia
Uznesenie 61/2014 Výsledky volieb
Uznesenie 62/2014 Poverenie poslanca k zvolávaniu zasadnutí
Uznesenie 63/2014 Plat starostu
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
 
Obec Príbovce 2018