Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 27. januára 2015

Uznesenie 1/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2015 Volebná komisia
Uznesenie 3/2015 Komisia ekonomiky a sociálnych vecí
Uznesenie 4/2015 Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Uznesenie 5/2015 Komisia športu, kultúry a školstva
Uznesenie 6/2015 Poverenie k uzavieraniu manželstiev
Uznesenie 7/2015 Zásady odmeňovania poslancov
Uznesenie 8/2015 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 9/2015 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 10/2015 Zámer prenajať časť stavby a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie 11/2015 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 12/2015 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 13/2015 Upozornenie prokurátora
Uznesenie 14/2015 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 24. februára 2015

Uznesenie 15/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 16/2015 Volebná komisia
Uznesenie 17/2015 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie 18/2015 Výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
Uznesenie 19/2015 Správa o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2014
Uznesenie 20/2015 Ponuka na odkúpenie akcií Prima banky Slovensko, a.s., vo vlastníctve obce
Uznesenie 21/2015 Rozšírenie kapacít materských škôl z dotácii MŠVVaŠ SR
Uznesenie 22/2015 Informácia o grantových programoch Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
Uznesenie 23/2015 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 31. marca 2015

Uznesenie 24/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 25/2015 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Uznesenie 26/2015 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 27/2015 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 28/2015 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 29/2015 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie 30/2015 Verejné obstarávanie na zákazku "Zabezpečenie komunálnych služieb"
Uznesenie 31/2015 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 23. júna 2015

Uznesenie 32/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 33/2015 Mandátová komisia
Uznesenie 34/2015 Výsledky doplňujúcich volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie 35/2015 Volebná komisia, doplňujúce voľby do komisií obecného zastupiteľstva
Uznesenie 36/2015 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 37/2015 Záverečný účet
Uznesenie 38/2015 Výročná správa
Uznesenie 39/2015 Výsledky následných finančných kontrol
Uznesenie 40/2015 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 41/2015 Kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemku
Uznesenie 42/2015 Príspevok na záujmovú činnosť detí v centrách voľného času
Uznesenie 43/2015 Žiadosť OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec o dotáciu z rozpočtu obce
Uznesenie 44/2015 Žiadosť OZ TJ Dynamo Príbovce o dotáciu z rozpočtu obce
Uznesenie 45/2015 Príspevok Lesov SR na opravu miestnej komunikácie
Uznesenie 46/2015 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 3. augusta 2015

Uznesenie 47/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 48/2015 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 49/2015 Výzva MH SR KaHR-22VS-1501
Uznesenie 50/2015 Rozpočtové opatrenie, výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 51/2015 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 22. septembra 2015

Uznesenie 52/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 53/2015 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 54/2015 Ponuka Prima banky Slovensko, a.s., na odkúpenie akcií
Uznesenie 55/2015 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 56/2015 Výsledok následnej finančnej kontroly
Uznesenie 57/2015 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce
Uznesenie 58/2015 Zámer prenajať časť stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie 59/2015 Informácia o dlhu
Uznesenie 60/2015 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 15. decembra 2015

Uznesenie 61/2015 Návrhová komisia
Uznesenie 62/2015 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 63/2015 Výsledky následných finančných kontrol
Uznesenie 64/2015 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Uznesenie 65/2015 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 66/2015 Rozpočet
Uznesenie 67/2015 Dodatok č. 3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie 68/2015 VZN o odpadoch
Uznesenie 69/2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016
Uznesenie 70/2015 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 71/2015 Žiadosť o výmenu a predaj pozemku
Uznesenie 72/2015 Žiadosť o predaj pozemku, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie 73/2015 Rozhodnutie MH SR o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uznesenie 74/2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Uznesenie 75/2015 Oznámenie o konaní vo veci duplicity vlastníctva na pozemkoch
Uznesenie 76/2015 Pripomienky občanov
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
 
Obec Príbovce 2018