Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 16. februára 2016

Uznesenie 1/2016 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2016 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 3/2016 Predaj pozemku
Uznesenie 4/2016 Žiadosť o predaj časti pozemku, zámer predať časť pozemku
Uznesenie 5/2016 Komisia športu, kultúry a školstva
Uznesenie 6/2016 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 7/2016 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 12. apríla 2016

Uznesenie 8/2016 Návrhová komisia
Uznesenie 9/2016 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 10/2016 Výsledok kontroly vykonanej hlavným kontrolórom
Uznesenie 11/2016 Správa o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2015
Uznesenie 12/2016 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 13/2016 Žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu
Uznesenie 14/2016 Žiadosť o vyjadrenie k zámeru investičnej činnosti
Uznesenie 15/2016 Predaj pozemku
Uznesenie 16/2016 Zámena pozemkov
Uznesenie 17/2016 Duplicita vlastníckeho práva k vlastníckym podielom na pozemkoch
Uznesenie 18/2016 Zámer predať časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie 19/2016 Preskúmanie územného plánu
Uznesenie 20/2016 Verejné obstarávanie dodávateľa zemného plynu
Uznesenie 21/2016 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 22/2016 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 23/2016 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 31. mája 2016

Uznesenie 24/2016 Návrhová komisia
Uznesenie 25/2016 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 26/2016 Podmienky predaja časti pozemku
Uznesenie 27/2016 Nájom časti pozemku
Uznesenie 28/2016 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 28. júna 2016

Uznesenie 29/2016 Návrhová komisia
Uznesenie 30/2016 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 31/2016 Záverečný účet
Uznesenie 32/2016 Výročná správa
Uznesenie 33/2016 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 34/2016 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 35/2016 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 36/2016 Zámer zameniť časti pozemkov
Uznesenie 37/2016 Zámer zameniť časti pozemkov
Uznesenie 38/2016 Žiadosť o odpredaj pozemku
Uznesenie 39/2016 Prijatie úveru
Uznesenie 40/2016 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 41/2016 Informácia o výsledku Verejného obstarávania
Uznesenie 42/2016 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 27. septembra 2016

Uznesenie 43/2016 Návrhová komisia
Uznesenie 44/2016 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 45/2016 Príspevok na záujmovú činnosť detí v CVČ
Uznesenie 46/2016 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 47/2016 Doplnenie účelu použitia prijatého úveru
Uznesenie 48/2016 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 49/2016 Zámena pozemkov
Uznesenie 50/2016 Zámena a predaj pozemkov
Uznesenie 51/2016 Zámer predať obchodnou verejnou súťažou pozemok
Uznesenie 52/2016 Zámer predať obchodnou verejnou súťažou časť pozemku
Uznesenie 53/2016 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 13. decembra 2016

Uznesenie 54/2016 Návrhová komisia
Uznesenie 55/2016 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 56/2016 Výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
Uznesenie 57/2016 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie 58/2016 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 59/2016 Predaj pozemku obchodnou verejnou súťažou
Uznesenie 60/2016 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 61/2016 Rozpočet
Uznesenie 62/2016 Zámer zameniť pozemky
Uznesenie 63/2016 Zrušenie zámeru predať obchodnou verejnou súťažou časť pozemku
Uznesenie 64/2016 Delegovanie člena rady školy
Uznesenie 65/2016 Pripomienky občanov
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
 
Obec Príbovce 2018