Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 10. januára 2017

Uznesenie 1/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 3/2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017
Uznesenie 4/2017 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2023
Uznesenie 5/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 6/2017 Zámer zámeny pozemkov
Uznesenie 7/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 21. februára 2017

Uznesenie 8/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 9/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 10/2017 Prijatie daru za účelom obstarania zmien a doplnkov územného plánu
Uznesenie 11/2017 Schválenie obstarania zmien a doplnkov územného plánu
Uznesenie 12/2017 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 13/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 14/2017 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 15/2017 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 16/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 11. apríla 2017

Uznesenie 17/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 18/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 19/2017 Výsledok kontroly vykonanej hlavným kontrolórom
Uznesenie 20/2017 Správa o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2016
Uznesenie 21/2017 Zámer zameniť pozemky
Uznesenie 22/2017 Zámer zameniť pozemky
Uznesenie 23/2017 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 24/2017 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 25/2017 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Uznesenie 26/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 12. mája 2017

Uznesenie 27/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 28/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 29/2017 Prijatie nájmu pozemku
Uznesenie 30/2017 Autoremedúra uznesenia 62/2016
Uznesenie 31/2017 Autoremedúra uznesenia 5/2017
Uznesenie 32/2017 Autoremedúra uznesenia 6/2017
Uznesenie 33/2017 Autoremedúra uznesenia 13/2017
Uznesenie 34/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 35/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 36/2017 Zriadenie vecného bremena
Uznesenie 37/2017 Vzdanie sa mandátu člena komisií
Uznesenie 38/2017 Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
Uznesenie 39/2017 Doplnenie účelu čerpania úveru
Uznesenie 40/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 20. júna 2017

Uznesenie 41/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 42/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 43/2017 Bezodplatný prevod pozemku
Uznesenie 44/2017 Záverečný účet obce
Uznesenie 45/2017 Výročná správa obce
Uznesenie 46/2017 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 47/2017 Zrušenie obstarania zmien a doplnkov územného plánu
Uznesenie 48/2017 Schválenie obstarania územného plánu
Uznesenie 49/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 24. augusta 2017

Uznesenie 50/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 51/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 52/2017 Zámer zameniť pozemky
Uznesenie 53/2017 Zriadenie vecného bremena
Uznesenie 54/2017 Bezodplatný prevod pozemku
Uznesenie 55/2017 Výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
Uznesenie 56/2017 Príspevok na záujmovú činnosť detí v CVČ
Uznesenie 57/2017 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 58/2017 Predloženie žiadosti o dotáciu
Uznesenie 59/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 10. októbra 2017

Uznesenie 60/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 61/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 62/2017 VZN Požiarny poriadok obce
Uznesenie 63/2017 Štatút dobrovoľného hasičského zboru obce
Uznesenie 64/2017 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 65/2017 Prijatie daru za účelom obstarania územného plánu
Uznesenie 66/2017 Súhlas s výstavbou odstavných plôch, technický predpis
Uznesenie 67/2017 Pasport dopravného značenia
Uznesenie 68/2017 Autoremedúra uznesenia 21/2017
Uznesenie 69/2017 Autoremedúra uznesenia 34/2017
Uznesenie 70/2017 Autoremedúra uznesenia 22/2017
Uznesenie 71/2017 Autoremedúra uznesenia 35/2017
Uznesenie 72/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 73/2017 Neschválenie zámeru predať pozemok
Uznesenie 74/2017 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 75/2017 Výsledok kontroly vykonanej hlavným kontrolórom
Uznesenie 76/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 12. decembra 2017

Uznesenie 77/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 78/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 79/2017 Informácia o priebehu obstarávania územného plánu
Uznesenie 80/2017 Výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
Uznesenie 81/2017 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 82/2017 Rozpočet
Uznesenie 83/2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018
Uznesenie 84/2017 Dodatok č. 1 VZN o odpadoch
Uznesenie 85/2017 Dodatok č. 4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie 86/2017 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 87/2017 Pripomienky občanov
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
 
Obec Príbovce 2018