Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 20. februára 2018

Uznesenie 1/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 3/2018 Informácia o priebehu obstarávania územného plánu
Uznesenie 4/2018 Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra
Uznesenie 5/2018 Správa o činnosti hlavného kotrolóra v roku 2017
Uznesenie 6/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Príbovce
Uznesenie 7/2018 Delegovanie člena rady školy
Uznesenie 8/2018 Dodatok č. 1 VZN Požiarny poriadok obce
Uznesenie 9/2018 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 10/2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 11/2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 12/2018 Živičná úprava miestnej komunikácie (Píla) v obci Príbovce
Uznesenie 13/2018 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 4. apríla 2018

Uznesenie 14/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 15/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 16/2018 Zriadenie vecného bremena
Uznesenie 17/2018 Určenie komisie na vyhodnotenie výsledkov hlasovania občanov
Uznesenie 18/2018 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 19/2018 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 20/2018 Žiadosť o vyjadrenie stanoviska k povoleniu stavby
Uznesenie 21/2018 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 19. júna 2018

Uznesenie 22/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 23/2018 Námietky k zápisnici
Uznesenie 24/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 25/2018 Predaj pozemku
Uznesenie 26/2018 Zámer prenajať pozemok
Uznesenie 27/2018 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 28/2018 Žiadosť obce o zaradenie stavby do investičného plánu
Uznesenie 29/2018 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018-2022
Uznesenie 30/2018 Utvorenie volebných obvodov pre voľby do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022
Uznesenie 31/2018 Príspevok na záujmovú činnosť detí v CVČ
Uznesenie 32/2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 33/2018 Záverečný účet obce
Uznesenie 34/2018 Výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
Uznesenie 35/2018 Plán kontrolnej činnosti
Uznesenie 36/2018 Výrub stromov
Uznesenie 37/2018 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 2. októbra 2018

Uznesenie 38/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 39/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 40/2018 Výročná správa obce
Uznesenie 41/2018 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 42/2018 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 43/2018 Zriadenie vecného bremena
Uznesenie 44/2018 Výzva OPII-2018/7/1-DOP
Uznesenie 45/2018 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 10. decembra 2018

Uznesenie 46/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 47/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 48/2018 Rozpočet
Uznesenie 49/2018 Rozpočtové opatrenie
 
Uznesenia prijaté 21. decembra 2018

Uznesenie 50/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 51/2018 Výsledky volieb
Uznesenie 52/2018 Poverenie poslanca k zvolávaniu zasadnutí
Uznesenie 53/2018 Poverenie poslankyne k zastupovaniu starostky
Uznesenie 54/2018 Poverenie poslankýň k uzavieraniu manželstiev
Uznesenie 55/2018 Plat starostky
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
 
Obec Príbovce 2018