Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 20. februára 2018

Uznesenie 1/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 3/2018 Informácia o priebehu obstarávania územného plánu
Uznesenie 4/2018 Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra
Uznesenie 5/2018 Správa o činnosti hlavného kotrolóra v roku 2017
Uznesenie 6/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Príbovce
Uznesenie 7/2018 Delegovanie člena rady školy
Uznesenie 8/2018 Dodatok č. 1 VZN Požiarny poriadok obce
Uznesenie 9/2018 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 10/2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 11/2018 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 12/2018 Živičná úprava miestnej komunikácie (Píla) v obci Príbovce
Uznesenie 13/2018 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 4. apríla 2018

Uznesenie 14/2018 Návrhová komisia
Uznesenie 15/2018 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 16/2018 Zriadenie vecného bremena
Uznesenie 17/2018 Určenie komisie na vyhodnotenie výsledkov hlasovania občanov
Uznesenie 18/2018 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 19/2018 Vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 20/2018 Žiadosť o vyjadrenie stanoviska k povoleniu stavby
Uznesenie 21/2018 Pripomienky občanov
 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

   
 
 
 
Obec Príbovce 2018