Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 11. januára 2019

Uznesenie 1/2019 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2019 Volebná komisia
Uznesenie 3/2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie 4/2019 Volebná komisia
Uznesenie 5/2019 Komisia ekonomiky a sociálnych vecí
Uznesenie 6/2019 Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Uznesenie 7/2019 Komisia športu, kultúry a školstva
Uznesenie 8/2019 Dodatok č.2 knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice
Uznesenie 9/2019 Vrátenie neoprávnene poskytnutej náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016 Ing. Jaroslavovi Brzákovi, PhD
 
Zápisnica 11.1.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.1.2019
 
 
Uznesenia prijaté 25. januára 2019

Uznesenie 10/2019 Návrhová komisia
Uznesenie 11/2019 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019
Uznesenie 12/2019 Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 13/2019 Delegovanie člena Rady školy pri Materskej škole Príbovce
Uznesenie 14/2019 Nájom obecných pozemkov ( PD Gader Blatnica so sídlom v Karlovej)
 
Zápisnica 25.1.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.1.2019
 
 
Uznesenia prijaté 15. marca 2019

Uznesenie 15/2019 Návrhová komisia
Uznesenie 16/2019 Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 17/2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Príbovce
Uznesenie 18/2019 Doplnenie komisie ekonomiky a sociálnych vecí o členov z radov občanov
Uznesenie 19/2019 Doplnenie komisie športu, kultúry a školstva o členov z radov občanov
Uznesenie 20/2019 Prenájom obecných pozemkov
Uznesenie 21/2019 Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly č.5/18 a kontroly č.6/18
Uznesenie 22/2019 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Uznesenie 23/2019 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 24/2019 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 25/2019 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 
Zápisnica 15.3.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.3.2019
 
 
Uznesenia prijaté 3. mája 2019

Uznesenie 26/2019 Návrhová komisia
Uznesenie 27/2019 Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 28/2019 Dohoda o mimosúdnom vysporiadaní s firmou STRABAG s.r.o.
 
Zápisnica 3.5.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.5.2019
 
 
Uznesenia prijaté 21. júna 2019

Uznesenie 29/2019 Návrhová komisia
Uznesenia 30/2019 Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 31/2019 Navýšenie dotácie na rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt
Uznesenie 32/2019 Schválenie pridelenia dotácie na rozvoj telovýchovy a športu
Uznesenie 33/2019 Schválenie pridelenia dotácie na rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt
Uznesenie 34/2019 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Uznesenie 35/2019 Schválenie Programu odpadového hospodárstva
Uznesenie 36/2019 Rozpočtové opatrenie č.1/2019
Uznesenie 37/2019 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2019
Uznesenie 38/2019 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019
 
Zápisnica 21.6.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2019
 
 
 

Uznesenia z roku 2019

 

Uznesenia z roku 2018

 

Uznesenia z roku 2017

         

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

         

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

 
 
 
Obec Príbovce 2018