Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
TLAČIVÁ / FORMULÁRE

STAVEBNÝ PORIADOK

Stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre
a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu, napríklad rodinné domy, prestavby a nadstavby stavieb,
b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

Žiadosť o stavebné povolenie


Povolenie na užívanie stavby

Popis

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


Zmena užívania stavby

Popis

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie


Odstránenie stavby

Popis

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby


Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpady, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Ohlásenie drobnej stavby


Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

Popis

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác
 
 
CESTNÁ SPRÁVA

Povolenie výnimky zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v telese miestnej komunikácie a/alebo ochrannom pásme miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v telese miestnej komunikácie a/alebo ochrannom pásme miestnej komunikácie sa podáva, ak je potrebné narušiť stav (rozkopať, pretlačiť) miestnu komunikáciu a/alebo ochranné pásmo miestnej komunikácie pri budovaní vodovodnej, plynovej, elektrickej prípojky, budovaní vodovodného, plynového, elektrického vedenia, ale tiež pri napojení na miestnu komunikáciu alebo ak je nevyhnutné uzavrieť (čiastočne alebo úplne) miestnu komunikáciu.

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v telese miestnej komunikácie a/alebo ochrannom pásme miestnej komunikácie


Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a/alebo ochranného pásma miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a/alebo ochranného pásma miestnej komunikácie sa podáva v prípade, ak je potrebné narušiť stav (rozkopať) miestnu komunikáciu a/alebo ochranné pásmo miestnej komunikácie pri plánovanej oprave vodovodnej, plynovej, elektrickej prípojky, plánovanej oprave vodovodného, plynového, elektrického vedenia.

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a/alebo ochranného pásma miestnej komunikácie

 

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Súhlas na výrub drevín mimo lesných porastov

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak sa nejedná o dreviny podľa písmena c), a krovité porasty s výmerou nad 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín mimo lesných porastov
 
 
SPRÁVA MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov môže podať právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Žiadosť o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov

 
 
Obec Príbovce 2015