Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PSHR) obce je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7 – 10 rokov.
Cieľom PHSR je sformulovať predstavu o smerovaní obce a rozvojovú stratégiu, ktorá v definovanom období 2016 – 2023 vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku (PHSR Žilinského samosprávneho kraja), záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne.

PHSR 2016-2023PODPORNÉ DOKUMENTY


Krajinno-ekologický plán

Krajinno-ekologický plán (KEP) je dokumentom potrebným pre spracovanie prieskumov a rozborov v rámci obstarávania územného plánu, ktorý spracováva konkrétne návrhy opatrení na trvaloudržateľné využitie územia s prihliadnutím na jeho ekologickú stabilitu, identifikuje cenné biotopy a všetky ekostabilizačné prvky. KEP podáva konkrétny návrh zosúladenia antropických aktivít so zachovaním prírodných hodnôt územia.

KEP 2018 - textová časť
Príloha 1 - súčasný stav
Príloha 2 - enviro limity
Príloha 3 - optimalizácia
Príloha 4 - ochrana prírodyPrieskumy a rozbory

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Širšie vzťahy
Komplexný urbanistický rozbor
Rozbor technickej infraštruktúry
Rozbor dopravy
Problémový výkres
Krajinno ekologický plán 
 
Obec Príbovce 2018