Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
PROJEKTY A KAMPANE OBCE


REALIZOVANÉ PROJEKTY

Detské ihrisko

Cieľom projektu je vybudovať detské ihrisko, čím sa vytvoria podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí predškolského veku, ale aj iných vekových skupín, zabezpečí vytvorenie priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy a dotvorí sa priestor spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu pre deti ale aj ich rodičov.

Obec Príbovce v súčasnosti obstaráva dodávateľa detského ihriska - zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na predkladanie cenových ponúkMaterská škola Príbovce, zvýšenie kapacity

Obec Príbovce realizuje projekt, ktorého hlavným cieľom je skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry materskej školy v obci Príbovce, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a uspokojenie dopytu po kapacitách materskej školy v obci a okolí.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:
- rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy o 1 triedu (20 miest),
- vytvorenie podmienok pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami (inkluzívne vzdelávanie),
- zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania,
- vytvorenie vhodných podmienok pre stravovanie detí.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom troch hlavných aktivít:
- prístavba, nadstavba objektu a rekonštrukcia existujúcej časti,
- revitalizácia školského dvora – doplnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania a zelenej infraštruktúry,
- obstaranie materiálno-technického zabezpečenia – interiérové vybavenie, pomôcky vrátane špeciálnych pre deti so špeciálnymi potrebami.

Názov projektu: Materská škola Príbovce, zvýšenie kapacity
Kód projektu: 302021I038
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce, stavba súp. č. 171, parcely registra „C“ č. 149/146, 149/31, 149/6, k. ú. Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 7/2017
Koniec realizácie projektu: 8/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 251 492,80 €
Maximálna výška NFP: 238 918,16 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov sprostredkovateľského orgánu: Žilinský samosprávny kraj
Názov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný programPROJEKTY PO REALIZÁCII

Obnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnovu verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 7/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 83 215,29 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 
 
Obec Príbovce 2018