Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
PROJEKTY A KAMPANE OBCE


REALIZOVANÉ PROJEKTY

Materská škola Príbovce, zvýšenie kapacity

Obec Príbovce realizuje projekt, ktorého hlavným cieľom je skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry materskej školy v obci Príbovce, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a uspokojenie dopytu po kapacitách materskej školy v obci a okolí.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:
- rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy o 1 triedu (20 miest),
- vytvorenie podmienok pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami (inkluzívne vzdelávanie),
- zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania,
- vytvorenie vhodných podmienok pre stravovanie detí.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom troch hlavných aktivít:
- prístavba, nadstavba objektu a rekonštrukcia existujúcej časti,
- revitalizácia školského dvora – doplnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania a zelenej infraštruktúry,
- obstaranie materiálno-technického zabezpečenia – interiérové vybavenie, pomôcky vrátane špeciálnych pre deti so špeciálnymi potrebami.

Názov projektu: Materská škola Príbovce, zvýšenie kapacity
Kód projektu: 302021I038
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce, stavba súp. č. 171, parcely registra „C“ č. 149/146, 149/31, 149/6, k. ú. Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 7/2017
Koniec realizácie projektu: 8/2018
Celková výška oprávnených výdavkov: 251 492,80 €
Maximálna výška NFP: 238 918,16 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov sprostredkovateľského orgánu: Žilinský samosprávny kraj
Názov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný programPROJEKTY PO REALIZÁCII

Obnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnovu verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 7/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 83 215,29 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 
 
Obec Príbovce 2018