Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola, Príbovce
038 42 Príbovce č. 171

tel.: +421 (0)43 4294226
e-mail: skolka@obecpribovce.sk


Zriaďovateľ: Obec Príbovce
Riaditeľka: Anna Kalnická
Identifikačné číslo školy: 710017332

Materská škola nemá právnu subjektivitu.
 
 
ÚHRADA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V PRÍBOVCIACH

Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Príbovciach sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Mesačný príspevok na jedno dieťa je € 10,00. Úhrada sa vykonáva bezhotovostným prevodom na účet číslo 19320362/0200, variabilný symbol – rodné číslo dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza, bez lomky (napr. rodné číslo 051103/1234 v tvare 0511031234), konštantný symbol 0308, špecifický symbol – kalendárny mesiac, za ktorý je príspevok uhrádzaný v tvare MMRRRR (napr. január 2017 v tvare 012017), do správy pre prijímateľa je možné uviesť meno dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza.
 
 
ČINNOSŤ MATERSKEJ ŠKOLY

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Správa za školský rok 2015/2016CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Materská škola je dvojtriedna, s kapacitou 48 detí. Materská škola sídli v budove zloženej z dvoch častí. Z hlavnej časti a hospodárskej časti. Hlavná časť je dvojpodlažná s vchodom na juhovýchodnej strane. Na prízemí hlavnej časti je zádverie, šatňa, denná miestnosť pre mladšie oddelenie detí, sociálne zariadenie pre deti, jedáleň, miestnosť pre upratovačku a skladové priestory. Na prvom poschodí hlavnej časti je denná miestnosť pre staršie oddelenie detí, izolačná miestnosť, sociálne zariadenie pre deti, sociálne zariadenie pre personál, kancelária, šatňa pre personál a skladové priestory. Hospodárska časť je jednopodlažná, čiastočne podpivničená. Nachádza sa v nej kuchyňa, kotolňa, práčovňa a skladové priestory. Kuchyňa má k dispozícii suchý aj mokrý sklad. Kotolňa je vybavená kotlami na zemný plyn a plynovým ohrievačom úžitkovej vody. Hlavný uzáver plynu je na južnej strane kotolne. Budova materskej školy je vybavená vodovodnou prípojkou DN 100 mm, na ktorú sú pripojené aj 2 vnútorné protipožiarne hydranty. Hlavný uzáver vody je v kotolni a vo vodovodnej šachte.
 
 
ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY

Materská škola je prevádzkovaná od 6:00 hod. do 16:00 hod. Rodič privádza svoje dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 hod. V materskej škole možno umiestniť len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Deti používajú k pohybovým aktivitám vnútorné priestory denných miestností a vo vonkajších priestoroch pieskovisko, trávnatú plochu a detské ihrisko. Vychádzky sú realizované na základe vopred vypracovaného plánu a to na bezpečné miesta.

Stravovanie detí je zabezpečené v predpísaných množstvách a kvalite v trojhodinových intervaloch: desiata o 8:30 hod., obed o 11:30 hod. a olovrant o 14:30 hod.
Deti s poldennou výchovnou starostlivosťou odoberajú len desiatu.
 
 
HISTÓRIA

Prvé správy o vzniku materskej školy v Príbovciach podľa dostupných zistení sú z roku 1950. Bola zriadená pod názvom "ÚVAD" predovšetkým pre deti, ktorých matky pracovali v novozaloženom Jednotnom roľníckom družstve a Štátnom majetku. Do škôlky chodili na pol dňa a so sebou si nosili vo vrecúšku desiatu. Strava sa v škôlke začala podávať v roku 1956.

V roku 1964 sa škôlka presťahovala z kaštieľa pri Blatnickom potoku do "starej" škôlky (budova vľavo od súčasného sídla materskej školy). V roku 1972 bol Ministerstvom školstva Československej republiky vyhodnotený školský dvor materskej školy ako najkrajší na Slovensku a bol aj zverejnený v televízii. Zaslúžila sa o to najmä Marta Kintlyová, ktorá ho vďaka kolotočom, preliezkam, posedeniam, dopravnému ihrisku a rôznymi domčekami zmenila na rozprávkový areál.

Do škôlky v Príbovciach začali chodiť aj deti z Rakova, Beníc a Ležiachova. V 80tych rokoch mala škôlka už 3 triedy, v ktorých bolo až 72 detí. Takémuto veľkému počtu už priestory škôlky nevyhovovali, a tak sa v roku 1979 začalo v akcii "Z" s výstavbou tzv. "novej" škôlky. Slávnostne odovzdaná do užívania bola v roku 1986. Jej priestory slúžia svojmu účelu aj v súčasnosti deťom najmä z Príboviec, Rakova, Beníc a Ležiachova.

 
 
Obec Príbovce 2018