Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV

Zberný dvor oddelených zložiek komunálnych odpadov
Pozemok parc. C-KN č. 151/1, katastrálne územie Príbovce

Zriaďovateľ: Obec Príbovce


Prevádzkový poriadok zberného dvoru odpadov
 
 
OTVÁRACIE HODINY

V mesiacoch marec - november spravidla:
Streda
Sobota
10:00 hod. - 12:00 hod., 17:00 hod. - 18:00 hod.
17:00 hod. - 18:00 hod.


V mesiacoch január, február, december spravidla:
Streda 10:00 hod. - 12:00 hod.


UPOZORNENIE: Presné určenie dní zberu oddelených zložiek komunálnych odpadov v zbernom dvore ako aj určenie druhov odpadov zbieraných v určených dňoch sú uvedené v pláne zberu zmesových komunálnych odpadov a triedených zložiek komunálnych odpadov.


Plán zberu komunálnych odpadov v Príbovciach v roku 2018
 
 
PODMIENKY ZBERU ODPADOV

Zber odpadov zhromažďovaných za účelom prepravy v zbernom dvore sa vykonáva sprístupnením zberných nádob pôvodcom odpadov bez asistencie pri ukladaní odpadov do zberných nádob.

V jeden deň zberu smú pôvodcovia odpadov z jednej adresy uložiť do zberného dvora komunálne odpady veľkých rozmerov, biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov a drobné stavebné odpady v množstve najviac 1 m3 z každého druhu.

Pôvodcovia odpadov sú povinní ukladať jednotlivé zbierané druhy odpadov oddelene do zberných nádob na ne určených.

Pôvodcovia odpadov smú ukladať odpady do zberných nádob len po ich horný okraj. Prekročenie množstva odpadov v zberných nádobách sa považuje za uloženie odpadov mimo určených zberných nádob.

Pri ukladaní odpadov do zberných nádob sú pôvodcovia odpadov povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
ZBIERANÉ DRUHY ODPADOV

V zbernom dvore sa zbierajú výhradne určené druhy odpadov vznikajúce na území Príboviec, ktorých pôvodcami sú fyzické osoby - poplatníci miestneho poplatku za komunálne odpady obce Príbovce.


Papier a lepenka

Papier a lepenka zbieraná v zbernom dvore sa za účelom zberu a prepravy zhromažďuje vo zväzkoch previazaných špagátom. Papier a lepenka sa zhromažďuje priamo do dopravného prostriedku.

Papier a lepenka sa zhromažďuje priamo do dopravného prostriedku. Zbieraným papierom a lepenkou sú najmä noviny, časopisy, rozobraté škatule.

S papierom a lepenkou sa nezbierajú najmä zamastené papiere, použité papierové vreckovky.


Plasty

Plasty zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú v kontajneroch na to určených.

Zbieranými plastmi sú najmä PET fľaše, neznečistené obalové fólie, plastové obaly.

S plastmi sa nezbierajú najmä polystyrénové obaly, polystyrénové tabule, celofán, plastové obaly znečistené škodlivými látkami (obaly zo syntetických olejov, riedidiel, rozpúšťadiel).


Kovové obaly

Kovové obaly zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú s plastmi.

Zbieranými kovovými obalmi sú najmä plechovky z nápojov.

S kovovými obalmi zmiešanými s plastmi sa nezbierajú najmä plechové obaly znečistené škodlivými látkami.


Sklo

Sklo zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďuje vo veľkokapacitnom kontajneri na to určenom.

Zbieraným sklom sú najmä sklenené fľaše, tabuľové sklo.

So sklom sa nezbierajú najmä zrkadlá, lepené autosklá, olovené sklá, sklá s drôtovým výpletom, porcelán, keramika, žiarivky, žiarovky.


Biologické odpady zo záhrad parkov

Biologické odpady zo záhrad a parkov neskompostovaných u pôvodcu odpadov zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú vo veľkokapacitných kontajneroch na to určených a to osobitne biologicky ľahko rozložiteľné odpady a osobitne biologicky ťažko rozložiteľné odpady.

Zbieranými biologicky ľahko rozložiteľnými odpadmi sú najmä tráva, lístie, drobné konáriky (do priemeru 1 cm a dĺžky najviac 10 cm), ovocie, zelenina, drevené piliny. Zbieranými biologicky ťažko rozložiteľnými odpadmi sú najmä väčšie konáre (dĺžky najviac 1 m).

S biologicky rozložiteľnými odpadmi sa nezbierajú najmä uhynuté zvieratá.


Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky zbierané v zbernom dvore sa za účelom zberu a prepravy zhromažďujú v uzavretých plastových fľašiach.

Zbieranými olejmi a tukmi sú najmä použité oleje z vyprážania.


Šatstvo a textílie

Šatstvo a textílie zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďuje v kontajneri na to určenom.

Zbieraným šatstvom a textíliami sú najmä obliečky, oblečenie, obuv, hračky, záclony.

So šatstvom a textíliami sa nezbiera najmä znečistené oblečenie, roztrhané oblečenie.


Elektroodpady z domácností

Elektroodpady z domácností zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú vo veľkokapacitnom kontajneri na to určenom.

Zbieranými elektroodpadmi z domácností sú najmä domáce elektrické spotrebiče.

S elektroodpadmi z domácností sa nezbierajú najmä nekompletné alebo rozobraté elektrické spotrebiče.


Komunálne odpady veľkých rozmerov

Komunálne odpady veľkých rozmerov zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú vo veľkokapacitnom kontajneri na to určenom.

Zbieranými komunálnymi odpadmi veľkých rozmerov sú najmä koberce, matrace, polystyrénové tabule, porcelánová sanita, akrylátové vane, zrkadlá, rozobratý nábytok.

S komunálnymi odpadmi veľkých rozmerov sa nezbierajú najmä odpady, ktoré sa zbierajú ako samostatné druhy odpadov.


Odpady s obsahom škodlivín

Odpady s obsahom škodlivín zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú v nádobách na to určených.

Zbieranými odpadmi s obsahom škodlivín sú najmä obaly znečistené škodlivými látkami, handry znečistené škodlivými látkami, zvyšky syntetických farieb.

S odpadmi s obsahom škodlivín sa nezbierajú najmä azbestová krytina z asanácii.


Drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú vo veľkokapacitnom kontajneri na to určenom.

Zbieranými drobnými stavebnými odpadmi sú najmä drobné kusy betónov, tehly, omietky, keramické a gresové obklady a dlažby, sadrokartónové tabule, hlinené škridle.

S drobnými stavebnými odpadmi sa nezbierajú najmä porcelánová sanita, kovové a akrylátové vane, drevo, sklo, kovy, zrkadlá, polystyrén, azbestová krytina.


Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú vo veľkokapacitnom kontajneri na to určenom.

Zbieranými opotrebovanými pneumatikami sú najmä pneumatiky z osobných automobilov, motocyklov, bicyklov, fúrikov a káričiek prevádzkovaných pôvodcami odpadov na osobné účely.

S opotrebovanými pneumatikami sa nezbierajú najmä pneumatiky z nákladných automobilov, traktorov.


Kompozitné obaly

Kompozitné obaly zbierané v zbernom dvore sa za účelom prepravy zhromažďujú s plastmi.

Zbieranými kompozitnými obalmi sú najmä viacvrstvové obaly na trvanlivé uchovanie nápojov.

S kompozitnými obalmi zmiešanými s plastmi sa nezbierajú najmä jednorazové plienky.

 
 
Obec Príbovce 2018