Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň pri Materskej škole Príbovce
038 42 Príbovce č. 171

tel.: +421 (0)43 4294226


Zriaďovateľ: Obec Príbovce
Zodpovedná osoba: Helena škvarková, vedúca

Školská jedáleň nemá právnu subjektivitu.
 
 
ÚHRADA STRAVNÉHO ZA DIEŤA S POBYTOM V MATERSKEJ ŠKOLE V PRÍBOVCIACH

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí v Materskej škole v Príbovciach sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Školská jedáleň oznámi celkovú výšku príspevku na kalendárny mesiac vopred spravidla do 5. dňa v kalendárnom mesiaci na vývesnej tabuli v materskej škole. Príspevok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet číslo 1661523153/0200, variabilný symbol – rodné číslo dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza, bez lomky (napr. rodné číslo 051103/1234 v tvare 0511031234), konštantný symbol 0308, špecifický symbol – kalendárny mesiac, za ktorý je príspevok uhrádzaný v tvare MMRRRR (napr. január 2010 v tvare 012010), do správy pre prijímateľa môžete uviesť meno dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza.

PRIPRAVOVANÉ JEDLÁ

Školská jedáleň pripravuje jedlá predovšetkým pre deti navštevujúce Materskú školu, Príbovce.


 
 
Obec Príbovce 2018